120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

330,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
150 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
125 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

120,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

110,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

125,000,000تومان
135 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
180 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
120 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
115 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

110,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
خریدویلادرشمال مبله
2 اتاق خواب
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
135 مترمربع

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا نیم دوبلکس - شناسه :60/1
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
145 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

145,000,000تومان
167 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
140 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
150 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
185 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
140 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

125,000,000تومان
140 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

80,000,000تومان
160 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
170 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
130 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
130 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
130 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان