ویلا فلت - شناسه :20
110 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

65,000,000تومان
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :104
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

65,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :72
90 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

130,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :3
95 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :61
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

115,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :18
200 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

195,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :25
115 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :95
130 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

130,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :98
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :110
85 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

60,000,000تومان
115 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

130,000,000تومان
90 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

65,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :46
140 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
6 پارکینگ

پیش پرداخت

210,000,000تومان
فروش ویلاشمال۱۰۰۰متری
ویلا فلت - شناسه :79
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :113
150 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :116
130 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :122
100 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

75,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :75/1
180 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :147
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :126
110 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

75,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :133
130 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

85,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :146
120 مترمربع
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

75,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :153
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان