ویلا دوبلکس - شناسه :154
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :151
270 مترمربع
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :150
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :148
270 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

320,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :144
200 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :139
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :137
285 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

500,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :135
600 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

650,000,000تومان
320 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :130
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :127
270 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

300,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :124
180 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :123
250 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

225,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :120
21 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :119
200 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :141
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :115
200 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :111
180 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :108
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

215,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :105
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :100
150 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

115,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :142
300 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

480,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :99
250 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

380,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :96
220 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :91
210 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

250,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :85
1850 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

190,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :83
250 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

250,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :84/1
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :73
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

370,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :69
180 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :67
220 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :65
320 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :58
320 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

450,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
ویلا دوبلکس - شناسه :52
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :48
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی
۰۹۱۱-۱۱۶-۵۰۵۵
ویلا دوبلکس - شناسه :47
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :40
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

220,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :37
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :35
250 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :29
140 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :28
170 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

115,000,000تومان
170 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :22
280 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

250,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :17
220 مترمربع
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

430,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :16
160 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :15/1
450 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :13
240 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

230,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :12
250 مترمربع
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :10
220 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :9
130 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :8
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :5
260 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان