320 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

350,000,000تومان
125 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
135 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
90 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

65,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
خریدویلادرشمال مبله
2 اتاق خواب
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

130,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
170 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان