120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :154
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :75/1
180 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :153
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :151
270 مترمربع
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :150
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

330,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :148
270 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

320,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :147
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :146
120 مترمربع
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

75,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :139
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :137
285 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

500,000,000تومان
150 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
135 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :141
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :115
200 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :108
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

215,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
180 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
120 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :142
300 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

480,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :99
250 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

380,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :98
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
115 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :96
220 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :95
130 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

130,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

110,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
خریدویلادرشمال مبله
2 اتاق خواب
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

130,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :84/1
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :69
180 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا نیم دوبلکس - شناسه :60/1
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :67
220 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :65
320 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
خریدویلادرشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :64
180 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

155,000,000تومان
خرید ویلا درشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :63
185 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

225,000,000تومان
ویلا جنگلی - شناسه :62
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
خرید ویلا در شمال اقساطی
ویلا جنگلی - شناسه :57
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :52
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :48
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی
۰۹۱۱-۱۱۶-۵۰۵۵
ویلا دوبلکس - شناسه :47
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :46
140 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
6 پارکینگ

پیش پرداخت

210,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
145 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :40
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

220,000,000تومان
فروش ویلاجنگلی درشمال
ویلا جنگلی - شناسه :39
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

140,000,000تومان
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

145,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :37
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
167 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :35
250 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان
140 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
150 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
185 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :29
140 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :28
170 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

115,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :25
115 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
140 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
170 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :22
280 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

250,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :20
110 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

65,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

80,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :18
200 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

195,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :16
160 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
160 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :15/1
450 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان
120 مترمربع
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :13
240 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

230,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :12
250 مترمربع
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
170 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :10
220 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :9
130 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :8
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
130 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :5
260 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان
130 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :3
95 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
130 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان