ویلا فلت - شناسه :75/1
180 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :151
270 مترمربع
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

350,000,000تومان
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

330,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :148
270 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

320,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :147
110 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :144
200 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :135
600 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

650,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :133
130 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

85,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :115
200 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :142
300 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

480,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :85
1850 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

190,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :84/1
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :67
220 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
خریدویلادرشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :64
180 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

155,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :58
320 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

450,000,000تومان
خرید ویلا در شمال اقساطی
ویلا جنگلی - شناسه :57
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :16
160 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :15/1
450 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :13
240 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

230,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :10
220 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :9
130 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان