120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :154
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :75/1
180 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :151
270 مترمربع
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

350,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

110,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :72
90 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

70,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :69
180 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا نیم دوبلکس - شناسه :60/1
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :67
220 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :65
320 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
خریدویلادرشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :64
180 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

155,000,000تومان
خرید ویلا درشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :63
185 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

225,000,000تومان
ویلا جنگلی - شناسه :62
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :61
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

115,000,000تومان
120 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :58
320 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

450,000,000تومان
خرید ویلا در شمال اقساطی
ویلا جنگلی - شناسه :57
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
130 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :52
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :48
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی
۰۹۱۱-۱۱۶-۵۰۵۵
ویلا دوبلکس - شناسه :47
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :46
140 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
6 پارکینگ

پیش پرداخت

210,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :40
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

220,000,000تومان
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

145,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :37
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
167 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :35
250 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان
140 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
150 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
185 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان