ویلا ها همکف

فروش ویژه ویلاهای همکف

۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۰ مترمربع
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۰۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۵۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۸۵ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۹۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۵ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۹۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۶ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۵ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۹۵ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید