ویلا نیم دوبلکس

فروش ویژه ویلاهای نیم دوبلکس

۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۴ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۴ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۵۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۵ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۵ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۱ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۵ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلادرشمال مبله
۲ اتاق خواب
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۵ مترمربع

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۵ مترمربع
۳ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۷۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۷ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۵۰ مترمربع
۲ اتاق خواب
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۵ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۲۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۷۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۳۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید