ویلاهای دوبلکس

۲۰۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۷۰ مترمربع
۳ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۷۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۸۵ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۶۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۳۲۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۷۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۱ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۷۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۵۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۳۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلادرشمال استخردار
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۲۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۱۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۵۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا در شمال لوکس
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا لاکچری
۴۰۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۲۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۳۲۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۳۲۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا لاکچری در شمال
۵۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۲ پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فروش ویلا در شمال
۱۷۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۲۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۴۰۰ مترمربع
۵ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۰ مترمربع
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۷۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۷۰ مترمربع
۱ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۸۰ مترمربع
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلالاکچری شمال
۲۲۰ مترمربع
۲ حمام
۴ پارکینگ

پیش پرداخت

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا ارزان در شمال
۱۶۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا لاکچری در شمال
۴۵۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۳ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلاشمال جنگلی
۲۴۰ مترمربع
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۵۰ مترمربع
۲ حمام
۴ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۲۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلادرشمال شیک
۱۳۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۲۶۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید